Każdy wniosek kredytowy oznacza poddanie się ocenie ryzyka kredytowego. Procedura ma na celu określenie stopnia wiarygodności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy. To od tejże oceny zależy, czy wniosek kredytowy zostanie zweryfikowany pozytywnie i czy klient w konsekwencji otrzyma pieniądze. Na czym polega ocena ryzyka kredytowego i w jaki sposób się ją przeprowadza? Zapraszamy do lektury.

Ryzyko kredytowe

Pojęcie ryzyka kredytowego jest wpisane w proces zaciągania kredytu lub pożyczki w instytucjach finansowych. Oznacza zagrożenie związane z nieuregulowaniem zaciągniętego zobowiązania finansowego według umówionego harmonogramu spłat. Niewywiązywanie się kredytobiorcy z obowiązku spłaty kredytu może mieć charakter częściowy bądź całkowity.
Ryzyko kredytowe jest związane nie tylko z brakiem pewności co do terminowej spłaty zobowiązania, ale także obejmuje ryzyko zabezpieczenia. Chodzi tutaj o możliwe uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu zabezpieczenia kredytu czy też obniżenie jego wartości, co może zachodzić w przypadku nieruchomości. Należy jeszcze uwzględnić kwestie związane z ryzykiem kursu walutowego dla kredytów branych w obcej walucie, zmiennością stóp procentowych oraz ryzykiem płynności.
W każdym razie instytucja bankowa lub pozabankowa nigdy nie ma stuprocentowej pewności, że pieniądze pożyczone klientowi rzeczywiście zostaną zwrócone na czas. Ryzyko kredytowe jest tym samym związane z ewentualną możliwością straty owych pieniędzy. W celu zminimalizowania tego zagrożenia kluczowa będzie prawidłowa ocena ryzyka kredytowego w odniesieniu do każdego złożonego wniosku. Z powodu zbyt wielu czynników wpływających na ryzyko kredytowe trudno natomiast liczyć na całkowite jego wyeliminowanie.

Czym jest ocena ryzyka kredytowego?

Pytanie nad wyraz istotne w kontekście składania wniosku kredytowego. To w zasadzie całościowa analiza wszelkich danych, które mają bądź mogą mieć wpływ na wywiązanie się kredytobiorcy z obowiązku terminowej spłaty zobowiązania finansowego. Każda instytucja finansowa zarówno bankowa, jak i pozabankowa dokonuje oceny ryzyka kredytowego, aczkolwiek różnice będą w wybranych metodach. Zasady zarządzania ryzykiem kredytowym u poszczególnych kredytodawców zazwyczaj pozostają ukryte i stanowią też jeden z elementów budujących przewagę nad konkurencją. Trzeba jednak podkreślić, że bez względu na indywidualnie wybrane metody, to i tak kredyt zostaje przyznany wyłącznie tym wnioskodawcom, którzy są uznani za wiarygodnych i wypłacalnych. Ocena składa się z kilku etapów począwszy od identyfikacji ryzyka, poprzez jego pomiar, monitorowanie i kontrolę aż do następstw występowania ryzyka kredytowego.

Badanie oceny ryzyka kredytowego

Przy ocenie ryzyka kredytowego konkretnego wniosku pod uwagę bierze się zarówno aspekt prawny, jak i praktyczny. Ten pierwszy oznacza potencjał prawny kredytobiorcy do zaciągnięcia zobowiązania finansowego. Natomiast drugi aspekt obejmuje kilka praktycznych elementów, zebranych w trzy rodzaje analizy.

  • Ocena ilościowa - dotyczy ustalenia zarówno wysokości, jak stabilności wszelkich uzyskiwanych dochodów. To one mają stanowić zapewnienie terminowej spłaty kredytu. W związku z tym należy przedłożyć dokumenty, które dokładnie zobrazują sytuację finansową kredytobiorcy.
  • Ocena jakościowa - dokonuje się jej na podstawie cech mających istotny wpływ na skłonność wnioskodawcy kredytowego do wywiązywania się ze zobowiązań. W tym celu dokładnie weryfikuje się kwestie związane z cechami osobowymi, jak wiek, stan cywilny, liczba posiadanych dzieci czy ilość osób na utrzymaniu. Ponadto sprawdza się stan majątkowy, w tym aktywa i pasywa oraz wysokość otrzymywanych dochodów ze wszystkich źródeł. Znacznie ma również branża, w której się pracuje, forma zatrudnienia, a nawet zajmowane stanowisko. Zwraca się także uwagę na historię współpracy z danym bankiem oraz historię kredytową. W uprzywilejowanej sytuacji będą osoby, który już wcześniej korzystały z kredytów bądź pożyczek spłacanych zgodnie z ustalonym harmonogramem. Analizuje się też ryzyko w kontekście wnioskowanej kwoty kredytu, wysokości wkładu własnego, długości okresu kredytowania oraz wysokości wkładu własnego.
  • Ocena punktowa, czyli scoring - jest to swego rodzaju podsumowanie cech ilościowych i jakościowych kredytobiorcy. Poszczególne instytucje finansowe mogą brać pod uwagę różne cechy, którym zostaje przypisana określona ilość punktów. Scoring obrazuje się w postaci punktów bądź gwiazdek. Im więcej otrzymanych punktów lub gwiazdek, tym większe prawdopodobieństwo pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku o kredyt albo pożyczkę.

Wszystkie powyższe elementy mają na celu zminimalizować ryzyko kredytowe. Ocena ryzyka kredytowego jest więc kluczowa w procesie przyznawania kredytu. To kwestia bezpieczeństwa finansowego banku bądź instytucji pozabankowej. Trudno się temu dziwić. W końcu, kto z nas pożyczyłby pieniądze nawet najlepszemu przyjacielowi, który wcześniej ociągał się ze spłatą albo wcale nie oddał długu, a jednocześnie nie może znaleźć pracy i nie posiada żadnego majątku?